فلفل ترشWednesday, August 20, 2003

micharkham
ساقی  ||  12:47 PM


Monday, August 18, 2003ای ابر های سکوت هم اکنون که همه در جهان هستی سکوت اختیار کرده اند حتی شما هم مفهوم خودرا از دست داده اید همانند همه ی صور فلکی که از وقتی مردم صورت هایشان را می پوشانند بی معنی شده اند

ساقی  ||  4:26 AM


Sunday, August 17, 2003

I'm just a dreamer I dream my life away
>>Ozzy Osbourne<<

........ be parsonline !
ساقی  ||  5:08 AM


Saturday, August 09, 2003

_______________________________

چِلِپ چولوپ..شَپَلَق..
<<<<<<<<<افتاد>>>>>>>>>>>

_______________________________
ساقی  ||  4:22 AM


Friday, August 08, 2003

...رو شنهای خیس یه چیزی تکون می خورد..شاید هم می لرزید...اما تاریک بود..هیچی معلوم نبود..
(در ماشینو برای دخترک باز کرد خودشم سوار شد)
...رفتم نزدبک یه ماهی بود شاید اندازه ی یه انگشت..نقره ای..زیر همون نور کم برق می زد..انگار نفسش تنگ شده بود..داشت جون می داد..
(دخترک نگاهش کرد..اما اون حتی از نگاهای دخترکم فرار می کرد..نمی دونم چرا شاید می ترسید خطایی کنه و همون نگاهارم از دست بده)
...ماهی رو از رو زمین بر داشتم از منم می ترسید ...حرکتهاش تند تر شده بود..
(دخترک دستشو گرفت..اما دستهای اون پر از ترس و تردید بود..ولش کرد و ترجیح داد به حرکت بی ترس و تردید ماشین ها خیره شه)
...از دستم لیز خود افتاد رو شتها موج اومد..تا یه نفسی بهش بده..شایدم بکشونتش طرف خودش و ازاد شه.. ماهی برسه به دریا..اما موج برگشت و ماهی رو نبرد..
(رسیدن ..پیاده شد درو که داشت می بست پسرک دستشو گرفت..گفت خیلی دوستت دارم..درو بست..صدای ماشین بلند شد..رفت..دخترک نفس راحتی کشید و با نفسش تنفر از ترس ، شک ، تردید و عشق خسته کننده ای رو بالا کشید و با باز دمش عشق به جست و جو ، انتظار، و تحمل برای دوست داشتن رو از وجودش خالی کرد و منتظر موج بعدی شد..تا شاید سوار موج شه و خودشو برسونه به دریا....)ساقی  ||  6:37 AM


 

من؟؟؟؟؟

۩ همين جا
 ۩ من اينجام
 ۩ لوگوي وبلاگ
 I like them

کرگدن سلطان است
کروکديل پرنده
ديوونه
باغچه

Life without Acid

thE EyEs Of thE intErrEd
!!???????

hOMAYOON

Gardoon Music Center

ترشيده ها

Gardoon Persian Templates

[Powered by Blogger]